Obowiązek informacyjny RODO

Niniejszym w sposób zwięzły, zrozumiały oraz przejrzysty chcę Tobie przekazać informacje zamieszczone w Polityce Prywatności dotyczące Administratora, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem jakiego dokonuje za pomocą Serwisu, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są Polityce, o której mowa powyżej.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest osoba fizyczna- Bartosz Świetnicki" - świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się elektronicznie lub telefonicznie:

Ø  adres poczty elektroniczne - iod@powiat.busko.pl

Ø  numer telefonu - 41 370 5027

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł: od osób, których dane dotyczą

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe.

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Ø  rejestrowania Użytkownika jako spełniającego niezbędne warunki użytkownika Serwisu, uprawnionego do korzystania z jego wszystkich funkcji i usług;

Ø  korzystania przez Użytkownika korzystania z produktów i usług dostępnych w Serwisie;

Ø  kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług;

Ø  obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Operatora serwisu;

Ø  obsługi wszelkich spraw związanych ze świadczoną usługą drogą elektroniczną;

Ø  dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem Serwisu;

Ø  zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczone są drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

Ø  prowadzenia analiz statystycznych;

Ø  przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczności,

Ø  wystawienia Użytkownikowi certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

Ø  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

u art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

u art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

u art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

u art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Ø  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r. poz. 1781);

Ø  Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2022r. Poz. 1648);

Ø  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021r. poz. 1062)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi w celu   monitorowania i realizacji umów jakich Administrator jest stroną z podmiotami będącymi pracodawcami Użytkowników.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika).

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu. Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika, co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej Serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Ø  Prawo do sprostowania danych osobowych - Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub/oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Ø  Prawo do usunięcia danych osobowych - Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

 

Ø  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO.

Ø  Prawo do przenoszenia danych osobowych - Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Ø  Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych = Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Ø  Prawo wniesienia skargi - Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.